Naložba v trajne nasadeNaziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti:

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


JAVNI RAZPIS

9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe


OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Naložba v trajne nasade« je na kmetijskem gospodarstvu Karlovček kmetijstvo in storitve d.o.o. potekala naložba v odstranitev in ponovno zasaditev dveh trajnih nasadov, vključno s postavitvijo protitočnih mrež ter nakupom patentirane opreme za protislansko zaščito. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.


Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati pridelovalne zmogljivosti, izboljšati pridelovalne pogoje in preko tega izboljšati poslovne rezultate kmetijskega gospodarstva. Naložba bo prispevala k doseganju ciljev na področju povečanja produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti ter povečanja odpornosti kmetijskega gospodarstva na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.


Rezultati aktivnosti so: nov nasad hrušk, nov nasad namiznega grozdja, postavljena zaščita trajnih nasadov z mrežo proti toči, žičnata ograja okrog trajnih nasadov in oprema za protislansko zaščito.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/  

031 622 878