EU projekti

Naložba v tranje nasade in mehanizacijoNAZIV PODUKREPA

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

JAVNI RAZPIS
15. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

NAZIV NALOŽBE
»NALOŽBA V TRAJNE NASADE IN MEHANIZACIJO«

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
V sklopu prijave na 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja bomo na kmetijskem gospodarstvu Karlovček d.o.o. investirali v večje število kosov nove kmetijske mehanizacije, v opremo za protislansko zaščito in vzpostavili nove nasade jablane z mrežami proti toči ter travniški sadovnjak.

Cilj izvedbe naložbe je omogočiti nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva, ki gre predvsem v smeri dviga kakovosti proizvodov, zaščite pred podnebnimi spremembami in širitvi dejavnosti na nove proizvode, kar bo vidno predvsem v povečanju prihodkov kmetijskega gospodarstva, dvigu konkurenčnosti in večji prepoznavnosti kmetijskega gospodarstva Karlovček d.o.o.

Rezultati bodo nova kmetijska mehanizacija in oprema na kmetijskem gospodarstvu, novi trajni nasadi s protitočno zaščito in travniški sadovnjak.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/  

031 622 878