EU projekti

Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta

Projekt EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta

Trajanje projekta: 18. 05. 2022 – 18. 05. 2025

Projekt EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta sofinancirajo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, predvideni znesek javne podpore: 217.511,42€ (sofinanciranje 11 %).

Projekt EIP je bil razpisan v okviru 4. javnega razpisa za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Sodelujoče organizacije v projektu:

 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (vodilni partner),
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • PRJ Halo podeželsko razvojno jedro,
 • Društvo Gorjanske košenice,
 • Branko Korez (kmetija),
 • Vida Bratušek (kmetija),
 • Ana Črnivec (kmetija),
 • Andraž Rumpret (kmetija),
 • Dejan Lorber (kmetija),
 • Jože Kreže (kmetija),
 • Jože Volaj (kmetija).

Projekt EIP se osredotoča na zmanjšanje vpliva kmetijstva na biodiverziteto kmetijske krajine, natančneje na ohranjanje in izboljšanje stanja ter trajnostnega upravljanja vrstno pestrih travišč (Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov, na štirih območjih Nature 2000).

Glavni cilj projekta je v praksi na vsaj sedmih izbranih kmetijskih gospodarstvih in dveh dodatnih lokacijah travišč testno preizkusiti možnost izvajanja rezultatsko usmerjenega ukrepa za vrsto pestra travišča. Osnova zanj je bila pripravljena v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (LIFE 14 NAT/SI/000005) – LIFE TO GRASSLANDS, v projektu EIP pa bo ukrep operativno nadgrajen in promoviran. Omenjen ukrep za vrsto pestra travišča je vključen v Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, in sicer kot podintervencija C.1 – Ohranjanje suhih travišč iz C. Rezultatske sheme intervencije IRP18: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

V projektu EIP bomo podrobno definirali in uskladili potrebne korake za izvajanje rezultatskega kmetijsko okoljskega ukrepa za vrstno pestra travišča sodelovanju z ARSKTRP, MKGP in MOP ter partnerji projekta. Prav tako bomo v projektu za pridobitev potrebnih podatkov za izračuna izpada dohodka izvedli praktični preizkus vzorčenja in analize pridelka trav in sena.

V projektu EIP bomo spodbujali trajnostno multifunkcijsko rabo vrstno pestrih travišč (z ekstenzivno košnjo/pašo, ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki, promocijo ekološkega kmetovanja). Omenjeni modeli upravljanja vrsto pestrih travišč vključujejo tudi promocijo pridelave in predelave kakovostnih lokalnih surovin v produkte z dodano vrednostjo, kratke prodajne verige in s tem zvišujejo ekonomsko vzdržnost kmetij. Cilj je tudi preprečiti opuščanja in/ali preveč intenzivno rabo travišč z izobraževanjem o pomenu vrstno pestrih travišč.

Trajnostno multifunkcijsko upravljanje vrstno pestih travišč predstavlja model ohranitvenega kmetovanja, saj se tla ne preoravajo, ne dodajo gnojila in FFS, spodbuja se tvorba humusa v tleh in veča vezave CO2 v tleh, kar pripomore k blaženju podnebnih sprememb. Prav tako se preprečuje osveževanje tal in vode. Predlagan model tako predstavlja na naravi temelječe rešitve (Nature based solution), saj spodbuja trajnostno kmetovanje za zagotavljanje ohranjanja vrstno pestih travišč, divjih opraševalcev, biotske pestrosti ter lokalnih genskih virov ob hkratnem upoštevanju ekonomske donosnosti kmetije in prispevanju k doseganju zastavljenim strateškim ciljem kmetijske politike, kot so zmanjšanje uporabe gnojil, zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov in antibiotikov, izboljšanje kvalitete tal, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ohranjanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, preprečevanje naravnih nesreč (plazenje tal), zmanjšanje obratovalnih stroškov kmetije (manj pogoste košnje, ni potrebe po uporabi gnojil in pesticidov). S spremljanjem indikatorjev stanja ohranjenosti travišč pa bomo lažje in natančneje spremljali doseganje rezultate, ki so financirani v okviru kmetijsko okolijskih ukrepov Skupne kmetijske politike (SKP).

Znanja o multifunkcijskem upravljanju vrstno pestih travišč kot model ohranitvenega kmetovanja ter na naravi temelječih rešitve bomo prenesli v prakso na partnerske kmetije. Te pa bodo po modelu »kmet uči kmeta« novo znanje prenašale naprej na druge kmetije.

S projektom EIP bomo prispevali k dolgoročnemu cilju preprečevanja opuščanja rabe in/ali preveč intenzivno rabo travišč z izobraževanjem o pomenu vrstno pestrih travišč in kako jih ohranjati z ekstenzivnim upravljanjem (z zmerno pašo, pozno košnjo ter visokodebelnimi sadovnjaki brez FFS in gnojenja) ter tako prispevali k večjemu vpisu in učinkovitost ukrepa SKP, ki podpira ohranjanje vrsto pestrih travišč.

Vodja projekta na ZRSVN:

Nika Debeljak
Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota Ljubljana
Tobačna ulica 5, Ljubljana
tel: 01 230 95 42
e-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja 2014–2020
www.program-podezelja.si/

031 622 878